ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Juridische Kennisgeving De website www.hotmobile.com wordt beheerd door het bedrijf Hotmobile SPRL (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), geregistreerd bij de kruispuntbank der ondernemingen.

BTW: BE 0849 044 661

Adres: Square of the Atomium, 1 1020 Brussel

e-mail: team@hotmobile.com

1.2. Definities Voor de doeleinden van dit document worden termen die beginnen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

 • De term "Voorwaarden" verwijst naar de Gebruiksvoorwaarden van de Site.
 • De term "Site" verwijst naar de website www.hotmobile.com
 • De term 'Service' verwijst naar de wachtlijst die we hebben ingesteld om te genieten van de aangeboden service en de service zelf.
 • De term "Hotmobile" verwijst naar het bedrijf Hotmobile SPRL
 • De term "Gebruiker" betekent een natuurlijke of rechtspersoon die de Site en / of de Dienst gebruikt.
 • Alle personen die de Site en / of de Dienst gebruiken, worden "Gebruikers" genoemd.

1.3. Doel en acceptatie van de gebruiksvoorwaarden De gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om de gebruiksvoorwaarden van de site en de hotmobile-service nauwkeurig te definiëren. Door de Site te doorbladeren en de Service te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en zich eraan te houden zonder beperkingen of reserveringen. Als de laatste, de Gebruiker, deze voorwaarden niet accepteert, moet hij daarom de voorgestelde Service en navigatie op de Site weigeren.

1.4. Wijzigingen Hotmobile behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken te allen tijde en zonder kennisgeving de Site of de Service te wijzigen of deze Voorwaarden te wijzigen. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke op de site zijn gepost op de datum en tijd van de eerste registratie van de gebruiker op de site. Deze Algemene voorwaarden annuleren en vervangen de vorige versies van de Voorwaarden.

1.5. Toegangsvoorwaarden De dienst is gereserveerd voor gebruikers met een e-mailadres, een adres in België en een Belgisch mobiel telefoonnummer. Deze gebruikers moeten ook groot en capabel zijn. De gebruiker kan de Service gebruiken namens derden waar hij het ouderlijk gezag uitoefent en voor diegenen die hem hebben geautoriseerd, op voorwaarde dat deze Voorwaarden hebben gelezen en geaccepteerd.

Om de Dienst te gebruiken, stemt de Gebruiker in met het gebruik van de volgende persoonlijke gegevens: e-mailadres, achternaam, voornaam, postadres en telefoonnummer. De informatie die door de gebruiker op de site wordt verstrekt, moet waar, nauwkeurig en volledig zijn. Als dit niet het geval is, kan Hotmobile zonder kennisgeving of vrijwaring de toegang tot de Service beëindigen.

Hotmobile heeft het recht om elke registratie op de Site te accepteren of te weigeren zonder de registratie te rechtvaardigen en om de Service te beëindigen met Gebruikers die de Voorwaarden niet respecteren.

De toegang tot de service wordt geweigerd:

 • elke Gebruiker die de Site of de Dienst frauduleus gebruikt;
 • elke Gebruiker met ongepast of respectloos gedrag jegens Hotmobile-personeel;
 • elke Gebruiker die een crimineel gedrag vertoont op de Site of in zijn gebruik van de Dienst;
 • elke gebruiker die de veiligheidssystemen van de site omzeilt;
 • in het algemeen, elke Gebruiker die de voorwaarden niet respecteert.

Artikel 2. Beschrijving van de Dienst

De site staat potentiële gebruikers toe zich te registreren op de wachtlijst om te kunnen profiteren van de iPhone Leasing Service.

Artikel 3. Toegang en opschorting van de Dienst

3.1. Beschikbaarheid van de Service De toegang van de Gebruiker tot de Site is via de URL www.hotmobile.com

Hotmobile verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de toegang en de werking van de Site continu te verzekeren zonder onderbreking.

Gezien de specifieke kenmerken van internet biedt Hotmobile echter geen garantie voor de continuïteit van de Service, omdat het in dit opzicht slechts een middelenverbintenis is.

Daarom is Hotmobile niet verantwoordelijkheid in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van de Site en / of Dienst:

 • in geval van onderhoud van de Site of de servers waarop deze wordt gehost;
 • in het geval van gebeurtenissen die buiten zijn controle en wil liggen;
 • wegens overmacht.

Hotmobile behoudt zich het recht voor om de Service op elk gewenst moment, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruikers en zonder recht op compensatie. Hotmobile is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het repareren van enige indirecte schade geleden door de Gebruiker tijdens het gebruik van de Site en / of de Dienst.

3.2. De opschorting van toegang tot de Hotmobile-service behoudt zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot de service op te schorten:

 • in geval van gebruik dat niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden;
 • in het geval van onderhoudswerkzaamheden.

De verantwoordelijkheid van Hotmobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en eventuele gevolgen die daaruit voor de Gebruiker kunnen voortvloeien.

3.3. Klacht en annulering In geval van een klacht wordt de gebruiker uitgenodigd contact op te nemen met onze klantenservice via de contactgegevens vermeld in artikel 1. Elke gebruiker is te allen tijde vrij om zijn registratie op de wachtlijst en de service te annuleren. Bij vragen kan men contact opnemen met onze klantenservice.

Artikel 4. Gebruikersverbintenissen

De gebruiker wordt erop gewezen dat alle geldende wetten en regels van toepassing zijn op internet.

4.1. Gedragsregels op de site toegang tot de dienst aangeboden door Hot Mobile Gebruiker impliceert het streven naar een handvest van goed gedrag te respecteren. Om de Service te gebruiken, is het essentieel om de volgende regels te respecteren:

 • De voorgestelde dienst moet worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en kan in geen geval worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of winstoogmerk.
 • Het is absoluut noodzakelijk dat de gebruiker niet de site of de Dienst aangeboden voor ongeoorloofde doeleinden of met het oog op de reputatie en / of het imago van Hot Mobile af te breken, of in het algemeen om de rechten in eigendom inbreuk maakt gebruik intellectueel van Hotmobile.
 • Het is noodzakelijk dat de gebruiker geen apparaten of andere software dan die welke door Hot Mobile wordt voorzien gebruiket om de goede werking van de site en / of de Dienst te beïnvloeden of te extraheren / of het deels bewerken van de site, te garanderen.
 • Men zal geen gebruik maken van de inhoud op de site om deze te kopiëren en op een medium zonder toestemming van Hot Mobile te plaatsen.

Als één van de bovenstaande regels niet wordt gerespecteerd heeft Hot Mobile het recht om eenzijdig de toegang tot de site en / of de aangeboden dienst te weigeren.

4.2. Verantwoordelijkheid van de gebruiker De eindgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Site en Service. Deze moet dan ook gebruik maken van de site en dit op een manier die overeenstemt met de gepresenteerde voorwaarden.

Artikel 5. Persoonlijke gegevens en cookies

5.1. Het beheer van cookies Gebruikers kunnen de Persoonsgegevens en Cookies op de website van Hot Mobile raadplegen die gebruikt worden om te onderzoeken en die deel uitmaakt van de TOS.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 Bescherming van de site en zaken die Hotmobile onderscheiden

Hotmobile is eigenaar van alle content op de Site (merknaam, tekst, logo's, foto's, video's) met uitzondering van de gegevens achtergelaten door gebruikers via het inschrijfformulier.

Het is daarom niet toegestaan om alle, of een deel van de Site, Inhoud of de Dienst op welke wijze dan ook te reproduceren zonder voorafgaande toestemming Hot Mobile.